خودباوری در روانشناسی بهترین ورژن خودتان باشید

بر اساس مفاد این آیات، با اینکه فرعونیان و یهودیان نسبت به پیامبری موسی % و پیامبر اکرم6 علم و یقین داشتهاند ولی از روی عناد انکار میکردند. چنانکه بیان شد ایمان در این مرتبه زوالپذیر است (ملاصدرا، ۱۳۶۰الف، ص۲۹) و با هجمة شبهات و بدعتها به تحلیل میرود و فرومیریزد لذا برای تثبیت این اعتقاد و تقویت آن در قلوب مسلمانان، شیوهای در اثبات و دفاع از آن بهکار گرفته میشود که شیوهای کلامی است (همو، ۱۳۶۶، ج ۱، ۲۵۶؛ قس: ج ۶، ص231) زیرا هدف و غایت آن چیزی جز صیانت از گزارههای دینی و اعتقادی نیست و این همان شیوة متکلمان است (سعیدیمهر، ۱۳۷۷، ج ۱، ص۱۵). معرفت در این مرتبه برهانی نیست، بلکه مشاهدهای است. اعتقاد مذکور بهگونهای است که میتواند جنبة انگیزشی برای عمل داشته باشد و مشروط به آنکه به عمل صالح منتهی شود میتواند به یقین برسد لیکن معرفت حاصل در این مرتبه معرفتی تقلیدی و تبعی است زیرا یقین حاصل در آن از این خاصیت برخوردار است.

آنها یا عقبنشینی میکنند و مانند آمیشها۱۶ به یک فرقه تبدیل میشوند، یا در مقطعی بهناچار با فرهنگ «متعارف» رابطۀ تازهای برقرار میکنند. خودباوری آزمونی است که ما در زندگی با آن مواجه می شویم و از نیازهای اساسی زندگی است. مشاوره درمانی میتواند تاثیر بسزایی در تقویت اعتماد به نفس داشته باشد. اگرچه، فراموش نکنیم که در بعضی مواقع، همه ما اعتماد به قضاوت خود را از دست میدهیم. مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج۱، ص۲۱۳، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ۳، ۱۳۷۷ ش. ۳. ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج۱، ص۲۱۳، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ۳، ۱۳۷۷ ش. انسان در طی روز مراقب اعمال خود باشد و در آخر شب خوب و بد اعمال را ارزیابی کند و برای اعمال خوب سجده شکر بجای آورد و برای اعمال بد توبه واقعی به جای آورد. و آنگاه که آفتاب طلوع کند و پرتوهایش بر آفاق پراکنده شوند شخص جرم عظیم خورشید را در آسمان میبیند و این به مثابة «عینالیقین» است زیرا به چشم آن را مشاهده کردهاست. از این رو، در باره این مسأله بسیار مهم هرچه سخن گفته شود و شفاف سازی گردد، شایسته است. ملاصدرا برای مرتبة «حقالیقین» تمثیلی حسی را شایسته نمیداند لیکن در کتب عرفانی دیگر به وحدت نور ستارگان و ماه در طلوع روز با نور خورشید و امثال زدهاند.

خودباوری فردی در حیطه شخصیت افراد سایت ebavar مطرح میشود. این یقین و معرفت یقینی در مرتبة پیشین حاصل نمیگردد. اصطلاحاتی که مربوط به مراتب یقین است و در مرتبة پیشین دربارة نخستین مرتبة آن یعنی «علمالیقین» توضیح دادهشد و حال به دو مرتبة دیگر آن یعنی «عینالیقین» و «حقالیقین» پرداخته میشود. این مرتبه در مقایسه با مرتبة پیشین از مشاهدة قلبی برخوردار است لذا یقین کشفی است که به جای دانستنیبودن یافتنی است. در برنامه های آینده این شرکت راه اندازی مجدد خط تولید جاروبرقی و ماشین لباسشویی در دستور کار مجدد قرار گرفته است. یک راه معمول برای کنترل عدم اعتمادبهنفس این است که از دست خودتان یا حرکت نکردنتان عصبانی میشوید، سعی میکنید برای اینکه خود را به جلو برانید، خودتان را سرزنش کنید. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادّله شرعی استنباط میشوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است. رکن اول ندامت و پشیمانی شدید نسبت به گناهان میباشد و رکن دوم تصمیم و عزم جدی به عدم بازگشت به گناهان گذشته میباشد.

در حقیقت بنیادگرایی راه گریزیه از نسبیگرایی و انتخابهای بسیار زیادی که عملا انسان رو سردرگم میکنه، این یه واقعیته که فرد متعصب بر خلاف انسان مدرن آرامش بیشتری تو زندگیش داره و کمتر از اونا عذاب میکشه، اما این آرامش هزینه داره و هزینه اون چیزیه که سارتر با مفهوم بیصداقتی یا خودفریبی یا ایمان بد اونو شرح داده. شما عزیزان را دعوت می کنیم اهنگ جان جان جانیمسان خمار گوزلو یاریمسان از ایمان زمان را با کیفیت عالی از فرا سانگ بشنوید و دریافت کنید. اعتماد به نفس یعنی داشتن مهارت و باور کافی در انجام دادن کاری درواقع به لحاظ ذهنی مطمئن باشیم که می توانیم کاری را با کیفیت مطلوب انجام دهیم. لیکن بر این ایمان فایدة حقوقی و فقهی مترتب است و آن حفظ و صیانت جان و مال صاحب آن در جامعة اسلامی بهگونهای که احکام حقوقی و فقهی مسلمان بر وی صدق میکند لذا لایهای بیرونی از ایمان را شامل میشود که از آن به قشر قشر یاد کردهاند. جزء اول ایمان، احساس و شعور است به اتصال تکوینی از نوع اتصال اجزاء یک موجود زنده و جزء دوم که فرع بر اول است، برقراری اتصال است از طرف خود با هستی؛ و وجود اولی اتصال تکوینی است و دومی اتصال تشریعی یا مترتب بر تشریع.

این مراتب سهگانه با تمثیلهایی که در این زمینه آورده شدهاست قابل فهمتر میگردد. البته ممکن است در یک زمینه مانند پخت و پز، اعتماد به نفس زیادی داشته باشیم و در زمینه دیگر، مانند ریاضیات یا سخنرانی عمومی، احساس خودباوری نداشته باشیم. برایناساس در تحلیل روشمند دیدگاه ملاصدرا دربارة مراتب ایمان، علم و معرفت نقش تعیینکنندهای دارد بهگونهای که میتوان براساس آن به درک و فهم بهتر مراتب ایمان نایل آمد. در آیین های هند و زردتشت، یهود، مسیحیت و اسلام این باور وجود دارد که در آیندة جهان فرد صالحی ظهور خواهد نمود، و در جهت زدودن ستم و نجات بشر قدم بر می دارد و در این راه موفق خواهد شد. موفقیت بدون دستیابی به خودباوری ، احساسی شیاد گونه و مضطربانه بدنبال خواهد داشت که هر آن در انتظار رسوایی است. البته این ادراک نسبی بود و هنوز مخالفایی داشت ولی وقتی این ادراک جای خودش رو باز کرد در برابر نسبیسازی مقاومت کرد و گزاره “تو و من درباره بردهداری اختلاف نظر داریم” رو تبدیل به این قضاوت اخلاقی جهانشمول کرد که ” من عمل بردهداری شما را محکوم میکنم و هرکاری که بتوانم میکنم تا مانع از کار شما شوم”. نقش خودباوی در موفقیت آنقدر پر رنگ است که اگر مقدار آن برای لحظهای کاهش یابد، سرعت رشدتان کاهش شدید را خواهد داشت.

مرتبة دیگر ایمان، ایمان برهانی است که نخستین مرتبة ایمانی است که در آن معرفتی یقینی حاصل میگردد لذا به نخستین مرتبه از مراتب یقین یعنی علمالیقین شناخته میشود. این برنامه برای خانم ها هم در فوتبال و فوتسال وجود دارد و تمام اینها برنامه هایی است که یک ماه و نیم زمان میبرد. چنانکه ملاصدرا خود در اینجا تصریح میکند این رابطه، یک رابطة دوری محالی نیست زیرا در اینجا غایت که ایمان است همان ایمان و معرفت آغازین نیست و در مرتبهای دیگر قرار دارد. ولى هدف ما سعى در رسیدن به صدق و پرهیز از خطا در هدف مرکزى شناخت است.

ملاصدرا در ماهیت ایمان، ایمان را تصدیق قلبی میداند و آن را به اعتقاد و معرفت تعریف میکند. بنابراین، میتوان به این پرسش بنیادین مقاله که ماهیت ایمان چیست و حقیقت آن کدام است، این گونه پاسخ داد که ایمانِ حقیقی به همان معنای لغوی اش میباشد و آن، عبارت است از تصدیق آمیخته با گرایش و آرامش درونی، و برخاسته از معرفت و بینش عمیق. و از این لحاظ از ایمان حقیقی برخوردار گردد، اما ایمان حقیقی در معنای استقلالی آن و بدون تعلیق بر عمل به گونهای که ماهیت ایمان که همان معرفت و علم است لحاظ شود، با مرتبهای آغاز میگردد که از آن به ایمان برهانی نام برده میشود و در مراتب دیگر تداوم مییابد.

محاسبه نفس در کنارش مراقبت نیز مطرح است. اینک ببینیم تصدیقِ معادل علمِ مطرح در سخنان صدرا و دیگر همفکرانش به چه معناست؟ بالاخره رئیس جمهور های آمریکا چیزی را که در کارزارهای انتخاباتی مطرح میکنند پس از انتخاب به عنوان ریاست جمهوری به گفته های خود عمل می کنند.به عنوان مثال ترامپ از ابتدای کاندیداتوری برای ریاست جمهوری اعلام کرد که توافق برجام با ایران، قرارداد خوبی نیست. انقسامات مختلفی که از ایمان در تفسیر ملاصدرا و دیگر آثار ایشان یافت میشود حاکی از پرداختن به این امر در اندیشة تفسیری ملاصدرا است. دعا و نیایش یکی دیگر از شیوههای تقویت ایمان است. چیزی که در دعا اهمیت بسیار دارد اعتقاد به فقر و تهیدستی ماست و غنی بودن و توانایی خداوند میباشد. در این حالت فعالیت این بخشها کاملا متوقف میشود. البته ممکن است این حکمت و مصلحت برای او ناشناخته باشد و حتی در ظاهر امر نسبت به آن کراهت و ناخشنودی داشته باشد، اما وقتی به اهل حکمت و مصلحت الهی میاندیشد آن را میپذیرد و رضای به قضای الهی میشود. دیدگاه ملاصدرا در این زمینه دارای انسجام و انتظام روشمندی است، لذا مبنای ملاصدرا در تحلیل این مراتب درنظرگرفته میشود.

ایمان طهماسبی خواننده خوش صدا و موفق محلی ، در دهه ۶۰ در آباده دیده به دنیا گشوده است وی موزیک هایی به زبان محلی لری و بختیاری می خواند که در دل مخاطبان جای گرفته است از نمونه معروف ترین ترانه های وی می توان به گل حسرت و کوچ و داینی و نبیدی ببینی اشاره کرد . البته در تعیین مصداق آن مصلح، عبارت ها مختلف و الفاظ متفاوت است ولی اصل ظهور یک مصلح واقعی و تشکیل حکومتی واحد که از مرز عدالت بیرون نرود، مورد قبول تمام ملل و ادیان آسمانی و غیر آسمانی عالم است همچنین قرآن کریم نیز در بیش از صد و سی آیه به این معنا اشاره فرموده از جمله در آیه: وَنُرِیدُأَن نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا ْفىِ الْأَرْضِ وَنجْعَلَهُمْ أ َئمَّةً وَنجْعَلَهُمُ الْوَارِثِین . ملاصدرا در مواضع دیگری با استفاده از امور سهگانة علم، حال و عمل، علم و معرفت را آغاز سیر ابتدایی ایمان و غایت سیر رجوعی آن میداند (همان، ج ۵، ص۹۳) و تحلیل معرفتمحور خود از مراتب ایمان را سامان میبخشد. ملاصدرا نیز از همین تمثیل بهره میگیرد و بیان میکند که «علمالیقین» تصدیق به امور نظری کلی است که به واسطة برهان حاصل آمدهاست و مانند علم به وجود خورشید است که در فرد نابینا حاصل میگردد؛ و مرتبة دوم «عینالیقین» است که مشاهده با بصیرت باطنی است و مانند مشاهدة خود خورشید با چشم است؛ و سوم که مرتبة «حقالیقین» است متحدشدن نفسها مجرد مفارق است که تمام معقولات است و مثالی برای آن در عالم حس یافت نمیشود زیرا در عالم جسمانیات اتحاد بین دو چیز واقع نمیگردد (ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج ۳، ص518؛ قس: همو، ۱۳۶۳، ص140).

6. این نشان مى دهد که هرچند سؤال آیا اعتقاد دینى معقول است یا خیر, با سؤال آیا اعتقاد دینى صادق است یا نه, و یا با سؤال آیا اعتقاد دینى معرفت محسوب مى شود یا نه, متفاوت است, ولى این سؤالها کاملاً مستقل از هم نیستند. در اینجا تذکر این نکته لازم است که هرچند از ایمان حقیقی در این مرتبه سخن به میان آمد لیکن در واژگان صدرایی ایمان حقیقی در این مرتبه محدود نمیشود و شامل بر مراتب بعدی ایمانی نیز میشود. درواقع این مرتبه از علم، در جهت رسیدن به عمل است و در سیر ابتدایی در دیدگاه ملاصدرا معرفی میگردد سیری که آغاز آن علمی است آغازین و سماعی و تقلیدی که برای حیثیت انگیزشی آن برای عمل صالح کفایت میکند و به همین میزان نیز واجد یقین میگردد. صاحبان این مرتبه خواص مؤمنان هستند که از آنها به حکما و علما یاد شدهاست و واجد ایمان حقیقی معرفتبخش و یقینزا هستند. برایناساس ملاصدرا صاحبان این مقام را مقربان درگاهالهی میداند که در فردوس اعلی هستند و در مرتبة اعلای آن «السابقون السابقون» قرار دارند و با این تعبیر از مرتبة علماء در «علمالیقین» که «اصحاب الیمین» دانسته شدند، متفاوت میگردند (همان، ج ۷، ص۱۷۴).

خودباوری مثبت و متعادل به عنوان سیستم ایمنی روح عمل میکند و استقامت و توانایی لازم را برای مواجه با مشکلات افزایش می دهد. دنیا بهخودیخود ارزش مثبت دارد. تاکنون گمان میرفت که کودکان تا پیش از رسیدن به سنی که به دبستان بروند، کم سن و سال هستند و نمیتوانند احساس منفی یا مثبت نسبت به خود داشته باشند. اگر ما شعور و شناخت داشته باشیم، در این مرحله هوای نفس مانع میشود تا ما التزام عملی نسبت به متعلقات ایمان نداشته باشیم. مطلب دیگر در بیان این مرتبه، مرتبطدانستن آن با روش متکلمان است که از آن به مرتبة «قشر»، فراتر از مرتبة «قشر قشر» که ایمان لفظی بود و پایینتر از مرتبة «لُبّ» که ایمان با روش حکماء است، یاد میکند (همان، ج 6، ص231).

در دیدگاه ملاصدرا کمال ایمان در آن است که در شهود مؤمن غیر از خداوند واحد قهار که مبدأ اشیاء و غایت آنهاست حاضر نباشد و انسان مستغرق در نور حضرت احدیت باشد بهگونهای که در وجود جز واحد قهار نبیند (همو، ۱۳۶۶، ج ۱، صص254-۲۵۷). در این رابطه توسلهای فردی و جمعی، زیارت آنها، تصدق برای سلامتی امام زمان، کارهای خوب را به آن حضرت اهدا کردن و کارهایی از این قبیل، باعث تقویت ایمان میشود. از آنجایی که ایمان کشفی، ایمانی عرفانی شهودی است، لاجرم از واژگان عرفانی در معرفی آن استفاده شدهاست. تمثیل دیگری که در این زمینه استفاده شدهاست تمثیل خورشید است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار