ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا سال ۱۴۰۲ چه ساعتی است؟

برای جلب رزق و مشتری و قبول و محبت

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۷

برای کارهای شر است و خارج شدن از خانه صلاح نیست

مریخ – نحس اصغر

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۱۷:۴۴ تا ۱۸:۵۲

همچنین بخوانید: بهترین روز و زمان در هفته برای اصلاح صورت و کوتاهی مو در ماه قمری

از داخل شدن به محکمه ها خودداری شود

مریخ – نحس اصغر

برای جلب القلوب و شهرت میان مردم

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۱۲:۰۸ تا ۱۳:۱۵

برای هیچ کاری شایسته نیست

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۸

************************************************

سخن آخر

************************************************

************************************************

************************************************

************************************************

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

************************************************

خورشید – سعد

عطارد – میانه

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۶:۳۱ تا ۰۷:۳۸

************************************************

************************************************

برای هر کار مشابه

اگر قصد دعا گرفتن دارید، در ادامه می گوییم ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا چه ساعتی است. با ما همراه باشید.

ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا ۱۴۰۲

عطارد – میانه

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

ساعت سعد و نحس

ساعت سعد و نحس امروز 26 مرداد 1402 برای نوشتن دعا

زهره – سعد اصغر

در این مطلب از آلامتو گفتیم ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا سال 1402 چه ساعتی است و هر یک برای نوشتن چه دعایی مناسب است یا توصیه نمی شود. امیدواریم این مطلب برای شما همراهان سایت مفید باشد.


منبع: https://www.alamto.com/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2.html

************************************************

************************************************

برای جلب و قبول و عطف و محبت

زحل – نحس اکبر

************************************************

خورشید – سعد

ساعت سعد و نحس امروز

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۹:۵۳ تا ۱۱:۰۰

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۵:۲۴ تا ۰۶:۳۱

************************************************

زحل – نحس اکبر

مشتری – سعد اکبر

برای خواستگاری و ازدواج و محبت و قبول

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۴:۳۱ تا ۰۵:۲۴

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۰:۰۸ تا ۰۱:۰۱

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۲۲

نحس است .از انجام امور نیک خوداری شود

برای زبان بند و کارهای خیر خوب است

اصطلاحات ساعت سعد و نحس از کلماتی است که بسیاری از افراد درباره آن شنیده اند. به خصوص وقتی تصمیم به انجام کاری داریم برخی اشخاص توصیه می کنند که پیش از آن به دنبال ساعت سعد و نحس باشیم. برای مثال برای تعیین روز ازدواج یا خرید و فروش در یک روز مشخص یا نوشتن دعا توجه به این موضوع اهمیت دارد. اما ساعت سعد و نحس چیست؟ در ادامه این مطلب از آلامتو به ساعت سعد و نحس امروز برای نوشتن دعا 1402 می پردازیم و می گوییم معنی آن چیست.

ساعت سعد و نحس چیست؟

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۱:۰۱ تا ۰۱:۵۳

************************************************

************************************************

مریخ – نحس اصغر

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۱:۵۳ تا ۰۲:۴۶

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۲:۴۶ تا ۰۳:۳۸

برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۳:۳۸ تا ۰۴:۳۱

مشتری – سعد اکبر

خورشید – سعد

************************************************

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۸:۴۶ تا ۰۹:۵۳

برای هیچ کاری خوب نیست

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۱۴:۲۲ تا ۱۵:۳۰

************************************************

زهره – سعد اصغر

زهره – سعد اصغر

برای هر نوع سفر و هر کار خیری خوب است

************************************************

برای هر نوع کار خیری خوب است

برای هر کاری شایسته است

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۱۶:۳۷ تا ۱۷:۴۴

۲۶ مرداد(Aug17) پنجشنبه – ساعت شروع: ۰۷:۳۸ تا ۰۸:۴۶

به طور کلی ساعت نحس در دو حالت رخ می دهد: در هنگام قمر در عقرب و همچنین در هنگام محاق این وضعیت اتفاق می افتد. منظور از قمر در عقرب زمانی است که ماه در برج عقرب قرار می گیرد. محاق نیز به شب های پایانی ماه قمری گفته می شود که ماه به آسانی رویت نمی شود و انجام کارهای مهم در این روز توصیه نمی شود.

برای جلب و محبت خوب است اما برای سفر مناسب نیست

ساعت سعد و نحس امروز

عطارد – میانه

************************************************

برای قضای حوائج

ساعات غیر از ساعت نحس، ساعات سعد به حساب می آید. با این وجود از بین این روزها نیز برخی روزها دارای فضیلت بیشتری هستند.

همچنین بخوانید: قمر در عقرب ۱۴۰۲

بسیار سعد است و هر کاری می توان انجام داد