متن لالایی کودکانه دخترانه و پسرانه، شاد و عاشقانه، جدید و قدیمی

لالا لالا گل پونه

قور قور قور، صدا آشناست

لالا لالا گل مادر

لالالالا، گل پسته

به یاد ضامن آهو

لالالالایی لالایی لالا

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

خدای یار بی یاران

به خواب شیرینی بروی

تموم ماهیا خوابن

خوشگل من، بانمکم

خدای آسمانی ها

لالا لالا گل لاله تو خود می من پیاله

لالالالاشب تیره

یکی رفت و یکی اومد

گُل زود خوابیـــد، مثلِ همیشـــه

////////////

متن لالایی گنجشک لالا

شب بر همه خـوش، تا صبحِ فــردا

بادوم خونه، پسته خندون

شالی شالی ترا دردی بگیرای

لالا لالا گل زردم، ببین بی تو پر از دردم

شالی شالی بوشو آواره بوبو

لالالالایی لالالالایی

به زیر نور ماه تو آغوش هم

دیگه بادکنک تو نخ نداره

خدا باشد تو را یاور

لالا کن شب شده ستاره خوابه

پر لبخند و خوشحالی

متن لالایی

بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

گول غنچه یه باتاسان

فدای اون لب خندون عشقم

امیدواریم از جمله متن لالایی متن لالایی گل پونه، متن لالایی گنجشک لالا، متن لالایی گنجشک لالا، متن لالایی برای خواب و … که در این پست تهیه شده مورد پسند شما واقع شده باشد و به آرام کردن نوزاد و فرزند دلبندتان کمک کند. چه خوب است که این رسم قدیمی را حفظ کرده و آن را به فرزندان خود نیز منتقل کنیم.


منبع: https://www.alamto.com/lullaby-text.html

یکی بی بال و پر اومد

فراقت تا سحر هر دم کند بیمار بیمارم

شده فصل سفر لالا

وقت خوابته سنجاب شیطون

از توی جنگل، از اون پایینا

دارکوبه بخواب، بی نور چراغ

تورومی بینه و حالا

لالا لایی، لالا لایی، لا لا لا

لالالالا گل زیره بابات دستاش به زنجیره

کلاغه می خونه لالالالایی

ز عشقت می کنم من باغبونی

به یاد مکه و زمزم

که پر غصه است دلش اما می‌خندید

لالالالا گل شبنم

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

////////////

متن لالایی برای خواب

لالالالایی، جیک و جیک و جیک

خورشید میاد پشت شیشه

مثل هر شب لولو پشت دیواره

رفیقت وقت تنهایی

در بین گلها و غنچه ها

////////////

متن لالایی گل پونه

لالا لالا گل زردم، ببین بی تو پر از دردم

خدای مهربان داری

میخونه هی دعا مامان

آفتاب سر اومد، مهتاب میتابه

////////////

متن لالایی خنده دار

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

رو بالش نرم، لحاف رنگی

لالا لالا گل پرپر نبینی غم نبینی درد

بزار تا جونمو به پات بریزم

لالا لالا تو مثل ماه، بخواب که شب شده کوتاه

 

بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من

لالا لالا گل مریم، چشات رو هم میره کم کم

////////////

متن لالایی کودکانه مذهبی

رو بالش نرم، لحاف رنگی

بخواب آرام ای عشقم که من بیدار بیدارم

لالاچشما به درلالا

لالا لالا گل یاسم، ازت میخونه احساسم

لالالالایی، جیک و جیک و جیک

لالالالا، گل آبشن

عزیز پر توان داری

لالالالایی لالالالایی

نی نی کوچولوی دردونه داره

یه لالایی به رنگ ارغونی

لالالالایی لالایی لالا

متن لالایی محلی

متن لالایی محلی

یه چتر ابری، تا پایین می ره

بابات رفته خدا همراش

می‌خندید تا دلم از غصه واشه

قور قور قور، صدا آشناست

نشینی در کناره من، نمیر ای دل، یارم باشی،

از توی برکه، قورباغه اونجاست

لالالالایی، گردوی غلتون

////////////

متن لالایی جدید

به دستمال حریر رویش ببندید

لالالالا گلی دارم به گاچو بلبلی دارم

پریده تا دم لونه ش رسیده

ببین عشقو تو این چشمای عاشق

لالایی کن مامان چشماش بیداره

بچه م آروم نمی گیره

شالی شالی ترا مرگای بگیرای

نبینم داغ فرزندم

خداوند زمینی ها

می‌خواد نازت کنه تا دم دم صبح

لای لای دئییم یاتاسان

بچه ها شده، وقت خواب حالا

لالا لالا لالا لالا لا لایی،

بگیر دستمو امشب تا بخونم

توی گلها و غنچه ها فرو بروی

به روی گل که خوابیده

////////////

بخواب گلبرگ من!دیره

بپوش از برگ گل پیرهن

تا بزم عشقمون از غم رها شه

لالا لالا گل بیتاب هر جا هستی خدا همرات

لالالالا کلاغه  پرکشیده

شب بر همه خــوش، تا صبحِ فـــردا

لالائی بگویم بخوابی

صدایی میاد، صدایی تنها

کاکا رفته خدا همراش

////////////

همچنین بخوانید: نقاشی کودکانه جدید دخترانه و پسرانه

که میگه برات از عشق با مهربونی

لالالالایی تق و تق و تاق

////////////

////////////

متن لالایی گل مادر

لالا لالا گل پونه، عزیزنم رفته از خونه

لالا مهتاب از اون بالا

پرنده از سفر اومد

ببین مامانی خوشحاله

بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم

خدای قمری و بلبل

خداوندا تو ستاری همه خوابن تو بیداری

لالا لالا گل گندم، نشی تو بی قراری گم

بچه ها شده، وقت خواب حالا

بخواب ای کودک کوچک

بیا جوجه کلاغت را نگا کن

عزیزم به آغوشت خیلی نیازه

قورباغه ساکت، خوابیــده بیشـه

لالالالا گل لاله

لالالالایی لالایی لالا

یکی بال وپرش واشد

ماه مهربون، دلش می سوزه

لالالالا گل زردم

گل سرخ منی، شاله بمونی

رو بالش نرم، لحاف رنگی

بیا و قار و قار و قار صدا کن

نکرده پس چرا لالا؟

همه ببینید، خوابای شیرین

متن لالایی عاشقانه

متن لالایی عاشقانه

متن لالایی دخترانه

متن لالایی دخترانه

لالا لالا باز شب رسید

گل مهتاب شبات هزار تا رنگه

فردا دوباره صبح میشه

باید بخوابی گنجشک کوچیک

لالالالا گلم لالا بخواب ای بلبلم لالا

لالا لالا گل پونه، عزیزنم رفته از خونه

به یاد امشبی که هر دو با هم

بروی سینه ی تو جون بگیره

////////////

متن لالایی کودکانه شاد

گول غنچه لر ایچینده

لالالالا گلم باشی همیشه در برم باشی

صورت ماهت، گل تو گلدون

لالایی گفتن همیشه در فرهنگ ما جای خود را حفظ کرده است و راهی است برای آرام کردن نوزادان با نوایی خوش. در این پست ما مجموعه‌ای زیباترین متن لالایی قدیمی، محلی، لالایی جدید و … را برای شما گردآوری کردیم.

متن لالایی

میخونه سوره قرآن

سخن آخر

خدای خنده خواهر

////////////

متن لالایی گل زیره

خورشید میاد پشت شیشه

همه ببینید خوابای شیرین

لالالالا گل آلو درخت سیب و زرد آلو

لالا لالا گل نازم

لالالالا گل آلو

لالالالاخبر لالا

لالا لالا گل لاله، درخت سیب یکساله،

وقت خوابته سنجاب شیطون

خدای بوسه مادر

لالالالایی لالالالایی

لالا لالا گل سنبل غزل خونت همچو بلبل

لالالالا، گل خشخاش

لالالالاخبر اومد

کنار بچه زنبورا

نمی رسه به ابر پاره پاره

قورباغـه ساکت، خوابیـــده بیشـه

برات می خونم از دل و از جون

////////////

متن لالایی ترکی

لالالالایی لالایی لالا

کلام الله تو پیرش کن زیارت ها نصیبش کن

بابای جوجه ام،الان کجایی؟

////////////

همچنین بخوانید: نقاشی دخترانه کودکانه بامزه و فانتزی

////////////

از یه تیکه ابر، بالش می دوزه

ماه مهربون، دستش می گیره

بخواب آرامِ جانِ من کنارت بودم و هستم

الا لالا گل سمبل، جهان شد پر بلبل،

لالالالایی لالالالایی

لالالالا گل پیچک

آمد دوباره مهتـــاب، لالا

به منقاش طلا خارش درآرید

ماه مهربون، دلش می سوزه

لالالالا لالایی

به حق خواب و بیداری عزیزم را نگه داری

می ره می تابه اون دو را

تمام هستی ام خوابی، برایت شعر می گویم

از توی برکه، قورباغه اونجاست

شیرین یوخو تاپاسان

همیشه باشی با وضو

دست میکشم روی تنت

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

همه ببینید خوابای شیرین

لالالالایی، گردوی غلتون

بالش نداره، هی بیدار میشه

خداوندا تو پیرش کن خط قرآن نصیبش کن

میشه دنیای ما عالی

لالالالا گل دشتی همه رفتن تو برگشتی

لالایی کن بخواب خوابت قشنگه

لالا لالا گل سوسن لبم بوسی لبت بوسم

بچه ها شده وقت خواب حالا

می گه این بچه ی شیطون

لالایت می گم و خوابت نمی آد

باز تو آسمون، مهتاب می تابه

برگ نیلوفر، جای خوابشه

یه وقت پا نذاری تو شهر غصه

گل زیبای بابونه

لالالالا، گل زیره

خدای خوب زیبایی

لبت کوسن، که بو داره، که با گل بلبل، تو بو داره

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

شب تو آسمون، ماه هم خوابیده

لالالالایی تق و تق و تاق

یه چتر ابری، تا پایین می ره

کبوتر توی لونه ش جوجه داره

بچه کوچیک، آروم میخوابه

لالالالا کبوتر بغ بغو کرد

لالا لالا گلم باشی، تو آروم به دلم باشی

////////////

همچنین بخوانید: اسباب‌بازی‌هایی که هوش و خلاقیت کودک ما را افزایش می‌دهند

////////////

متن لالایی پسرانه

رو بالش نرم، لحاف رنگی

بخواب آرام من امشب چو هر شب سخت هوشیارم

همین که وا شدی با دیگرونی

بیا و رو، روی صحرا، برای هم بچینیم گل،

گُل زود خوابیــــد، مثلِ همیشــــه

لالالالا گلم باشی بزرگ شی همدمم باشی

لحافی از ابر، رویش کشیده

قربون بوی پیرهنت

می جان شیرینا خوابی بگیرای

بچه ها شده وقت خواب حالا

واسه جوجه ش کمی دونه  میاره

چقدر شیرینی قند تو قندون

خدای سوسن وسنبل

لحافی از ابر، رویش کشیده

غصه ها رو به یاد نیار

لالا لالا گل زیره، بابات رفته نبات گیره

از عشق پاکمون برات بخونم

یه وقت بیدار نشی از خواب قصه

بخواب ای عشق تو آغوش پر از عشق

////////////

متن لالایی کودکانه

صدایی میاد، صدایی تنها

چرا خوابت نمی گیره

بالش نداره، هی بیدار میشه

به روی تپه ماهو را

لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش

بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من

////////////

متن لالایی قدیمی

تو که تا غنچه ایی بویی نداری

تو هستی مرغ پروازم

عزیز کوچکم رفته به بازی

لالا لالا گل سوسن، سرت بر دور لب کوسن

که عشقش نکنه از غم بمیره

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

لالا کن آی فرشته آی عزیزم

جنگل لا لالا

لالایی‌هام پر از عشق و نیازه

خدای دست بی دستان

لالالالا، گل خشخاش

باید بخوابی گنجشک کوچیک

دور خانه موجی مرغانا گیری

بابات رفته کمر بسته

سنجاب لالا

بابات رفته شدم تنها

لالالالایی لالالالایی

هواگرمه تابستونه

بگیر بخواب عزیزکم

باز تو آسمون، مهتاب می تابه

همه می گن میاد آقا

به عشق من فقط، میگفت می‌خندید

لالا لایی لالا لایی، لا لا لا

گنجشک لالا

بزرگت می کنم یادت نمی آد

دارکوبه بخواب، بی نور چراغ

////////////

شب تو آسمون، ماه هم خوابیده

از توی جنگل، از اون پایینا

لالالالا گل لاله دوست داریم من و خاله

امام مهربون ما

یکی بغض کرده بود یکی میخندید

همه ببینید، خوابای شیرین

لالالا گل پونه بابات رفته در خونه

می عزیز جان کوچیکا خوابی بگیرای

گل ریحون و نعنایی

بچه قورباغه، آروم می خوابه

شالی شالی تو شالان امیری

کاکا رفته چشوم روشن

برگ نیلوفر، جای خوابشه

بچه قورباغه، آروم می خوابه

ماه مهربون، دستش می گیره

ستاره ها رو میچینی

لالالالایی لالالالایی

لالا لالا لایی لالا لایی لا لا لا

 

پسر ریز و تر و تمیزم

می عزیز جان کوچیکا آرام بگیرای

اگه بخوای خواب میبینی

لالالالا، گل نعنا

به پای نازکش بنشینه خاری

توی لونه ش یه دونه جوجه داره

ولی ماهی برات یه بی قراره

برکه لا لالا

پیشی شیطون بلا میومیو کرد

خورشید خانم پایین پرید

لالا لالایی لالا لالایی… لالا لالایی لالا لالایی

 

از یه تیکه ابر، بالش می دوزه

چشماتو روی هم بذار

بخواب آرام تا فردا که من مشتاق دیدارم

دختر خوبم ناز و عزیزم

لالا لالا گل سنجد بریم باهم گوشه ای دنج

لالا لالا گل زیره دلم پیش دلت گیره