متن گواهی اشتغال به کار برای مشاغل آزاد و دولتی (بانک، سفارت، دانشگاه)

 

به بانک / موسسه مالی شعبه…………………

مدیریت دانشگاه …..

با سلام و احترام

ریاست محترم بانک ……. شعبه ……

امضا کارفرما

متن گواهی اشتغال به کار برای دسته چک

به: ……

به نام خدا

با سلام

از: شرکت …………..

امضا کارفرما

متن گواهی اشتغال به کار برای مشاغل دولتی

از آنجا که بنده، قصد اخذ ویزای توریستی کشور …………… را دارم و سفارت کشور مربوطه، برای تضمین و اطمینان از بازگشت این جانب به کشور خود، بعد از اتمام تاریخ ویزا، نیاز به گواهی اشتغال به کار اینجانب دارد، به موجب این درخواست، از آن مقام محترم، تقاضای صدور گواهی اشتغال به کار، برای ارائه به سفارت……………، مستدعی است.

نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت

با سلام و احترام

.If your office requires any further details for enquiry, please feel free to contact us

(undersigned, with round seal of the office/department along with stamp)

 

.Designation,Company Name

همچنین بخوانید: متن تسلیت به همکار رسمی

Name of the Employer

سخن آخر

با تشکر………

متن گواهی اشتغال به کار برای سفارت

امیدواریم این مطلب از آلامتو با موضوع متن گواهی اشتغال به کار برای بانک، متن گواهی اشتغال به کار برای دسته چک، متن گواهی اشتغال به کار برای سفارت و … مورد پسند شما همراهان قرار گرفته باشد تا بتوانید به سهولت درخواست مورد نظر را تهیه کنید.


منبع: https://www.alamto.com/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html

احتراماً گواهی می شود آقای/خانم ….. فرزند ……. متولد …….. به کدملی ……. و شماره شناسنامه …….. صادره از …….. از تاریخ ……. الی …… در این سازمان مشغول به کار بوده است.

با تقدیم احترام…….

متن گواهی اشتغال به کار انگلیسی

متن گواهی اشتغال به کار برای وام ازدواج

همچنین بخوانید: انواع نمونه متن درخواست وام از بانک، وام ازدواج، اشتغال زایی و …

متن گواهی اشتغال به کار برای دانشگاه

احتراما بدینوسیله گواهی می‌شود خانم/آقا ………………………….. فرزند …………………… متولد ………… به کد ملی …………….. و شماره شناسنامه ………………….. صادره از ………….. از تاریخ …………………. تا کنون در این شرکت مشغول به کار بوده است. این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن مؤسسه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

بدینوسیله گواهی می شود سرکار خانم فرزند ……………… با کد ملی …………. و شماره گذرنامه ……….. به نشانی ……….. مشغول به‌کار می باشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن سازمان صادره شده است و فاقد ارزش قانونی دیگری است.

(To)

پیوست…………………

بسمه تعالی

موضوع: گواهی اشتغال به کار

I’d also like to let you know that his/her leaves have been approved from ______ (leave starting date) to _______(leave ending date) for this overseas trip. We’re expecting Mr./Mrs._______ to report for work on _____ (date) on the expiry of his approved leave

Full Address of your company

به: مرکز تعویض پلاک شهرستان …

امضا مدیرعامل

متن گواهی اشتغال به کار برای تعویض پلاک

بسمه تعالی

تاریخ…………………

با تشکر

بسمه تعالی

سرکار خانم …………… در این شرکت با سمت …………………… به صورت تمام با حقوق ماهیانه حدود ……….. ریال مشغول بکار است، هم‌چنین ایشان مجوز استفاده از مرخصی به مدت ۱۵ روز از تاریخ ……………. را داشته و پس از اتمام مرخصی به محل کار خود باز خواهد گشت.

مهر و امضا

متن گواهی اشتغال به کار برای مشاغل دولتی

همچنین بخوانید: متن استعفا نامه ادبی، رسمی و اعتراضی از کار در شرکت و اداره

متن گواهی اشتغال به کار برای بانک

از…………….

This letter is to confirm that Mr./Mrs. _________ is an employee with our company since _____ on a full-time basis. He is currently working as a ________(designation) at ________(company name) and his annual salary is USD _____ P.A

مهر و امضا

,Yours sincerely

Subject: No Objection Certificate for (Employee’s Name)

 

خواهشمند است با این تقاضا موافقت نموده و دستور فرمائید اقدامات لازم را مبذول نمایند.

بسمه تعالی

(Today’s date)

(From)

از…………….

Full Address of the Embassy/Consulate

دانشجوی شما آقای/خانم ….. از من تقاضایی کردند تا در زمینه ….. گواهی ای تحت عنوان گواهی اشتغال به کار نوشته و آن را خطاب به شما به ایشان ارائه کنم. بنده به عنوان مدیر مجموعه ….. تایید میکنم و گواهی می دهم که وی مشغول به فعالیت است و در سِمَت شغلی ….. در این مجموعه مشغول می باشد.

نام و نام خانوادگی/ امضا

متن گواهی اشتغال به کار برای وام ازدواج

جناب آقای / خانم …….. فرزند……. صادره از……. دارای شماره ملی……… وشماره شناسنامه……. دارای حساب جاری به شماره………جهت دریافت دسته چک به منظور انجام امور مفاقدبه شما معرفی می‌شود

,Dear Sir/Madam

شماره…………….

ریاست محترم شرکت……………

 

احتراما بدین وسیله گواهی می‌شود خانم ……………….. فرزند ………….. متولد ………… به کد ملی …………………… و شماره شناسنامه ……………. صادره از  ……………..  از تاریخ ……………………. تاکنون در این شرکت مشغول به کار بوده است. این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن مؤسسه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

متن گواهی اشتغال به کار برای مشاغل

موضوع : گواهی اشتغال بکار

به : سفارت محترم پادشاهی هلند در تهران

Mr./Mrs. ______ has expressed his/her interest in visiting _______(name of the country you’re visiting) for leisure and tourism purpose. Our company has no objection regarding his visit to ______(name of the country) for _____ days

احتراما، اینجانب……………، فرزند……………، به کد ملی……………، صادره از……………، به تاریخ تولد…./…./….. و شماره شناسنامه …………………، از تاریخ…./…./…..، در سمت شغلی ……………، در این شرکت، مشغول به کار می باشم و تاریخ قرارداد کار کتبی بنده، تا مورخ…../…./…..می باشد.

پیوست…………………

ریاست محترم شعبه …. بانک ………

تاریخ ……………..

تاریخ…………………

بسمه تعالی

با سلام و احترام، بدینوسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم ………..به شماره ملی ………… گواهی می شود نامبرده فوق کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت بوده و حقوق و مزایای ناخالص ایشان به مبلغ …..ریال است این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک / موسسه فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری است ضمنا این تعهد فقط در حق وام گیرنده فوق معتبر بوده و در صورت هرگونه انتقال وام به هر شکل به شخص نامعتبر محسوب می‌شود.

,Name of the employer

به…………………

از: …….

گواهی اشتغال به کار یکی از اوراق ارزشمند برای بسیاری امور است که نشان دهنده فعال بودن شما در یک حرفه در زمان حال است. این گواهی برای ارائه به بانک ها و موسسات مالی اعتباری به منظور گرفتن وام و تسهیلات، ارائه به سفارت برای اخذ ویزا، ارائه به دانشگاه و … ضروری است. اما چطور باید این درخواست را نوشت؟ ما در ادامه این مطلب از آلامتو مجموعه ای از متن گواهی اشتغال به کار برای مشاغل آزاد و دولتی (بانک، سفارت، دانشگاه) را گردآوری و در ادامه ارائه می کنیم.

همچنین بخوانید: انواع نمونه متن نامه اداری درخواست رفع مشکل، پیگیری، کار، انتقالی و …

متن گواهی اشتغال به کار برای مشاغل آزاد

با سلام.

به نام خدا

اگر به دنبال الگویی برای نوشتن متن گواهی اشتغال به کار برای مشاغل آزاد و دولتی هستید، این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

متن گواهی اشتغال به کار

 

شماره…………….

بدین وسیله به استحضار می‌رساندکه آقای / خانم….. کارمند شماره ….. که به مدت ….. (سال/ماه) در قسمت ….. مشغول به کار است، به منظور دریافت مبلغ ….. ریال وام / مساعده به شما معرفی می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در این زمینه صورت گیرد. تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان خواهد بود.

 

شماره ……………

جناب آقای……………