معرفی و دانلود فصلنامه صوتی نگاه آفتاب – شماره اول: نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا | مسعود زنجانی


معرفی فصلنامه صوتی نگاه آفتاب – شماره اول: نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا

در فصلنامه صوتی نگاه آفتاب – شماره اول: نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا، شنونده‌ی مقاله‌ای از مسعود زنجانی خواهید بود که در آن به پرسشی مهم درباره‌ی یکی از بزرگ‌ترین شاعران ایران پاسخ داده می‌شود. این پرسش که نسبت مولانا با شادی چه بوده است. نویسنده در این مقاله میان آثار مولانا و زندگی در دنیای امروز پیوندی عمیق برقرار می‌کند و از دیدگاهی متفاوت به شعر مولوی نظر می‌افکند.

درباره‌ی فصلنامه صوتی نگاه آفتاب – شماره اول: نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا

مولانا همان کسی است که در زمان حمله‌ی مغول، از ایران به ترکیه می‌رود و در آن‌جا سکنی می‌گزیند. او در زمانه‌ای می‌زیسته که مغولان ایران را غارت می‌کرده‌اند و مردمان را از دم تیغ می‌گذرانده‌اند. در چنین شرایطی، هر کسی زانوی غم در بغل می‌گیرد و آینده‌ی جهان را تیره و تار می‌بیند. اما چطور مولانا شادی و امید را در آثار خود ترویج می‌کند؟ آیا او از دریچه‌ای دیگر به جهان می‌نگرد؟ مسعود زنجانی در مقاله‌ی نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا، به این موضوع مهم می‌پردازد.

زمانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، دست کمی از عصر زندگی مولانا ندارد. با این تفاوت که امید از زندگی بسیاری از ما رخت بربسته است و شاید با شنیدن اشعار مولانا، آهی بکشیم و با خود فکر کنیم که مولانا در دنیای دیگری می‌زیسته! اما این شاعر قرن هفتم هجری قمری نگاهی دیگر به غم و شادی دارد. مقاله‌ی نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا، به منظور شرح دیدگاه این عارف برجسته در این باب نوشته شده است.

مقاله‌ی مسعود زنجانی در فصلنامه‌ی فرهنگی – هنری «نگاه آفتاب» منتشر شده است. هدف این فصلنامه برقراری پیوند میان میراث مولوی با دنیای امروز است. افرادی که در این مجله قلم می‌زنند، عمر خود را صرف تحقیق درباره‌ی مولوی و آثار او کرده‌اند. شما می‌توانید مقاله‌ی نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا را با صدای زیبا و لذت‌بخش متین بختی بشنوید.

فصلنامه صوتی نگاه آفتاب – شماره اول: نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا برای چه کسانی مناسب است؟

اگر به اندیشه و اشعار مولانا علاقه دارید، شنیدن کتاب صوتی نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

در بخشی از فصلنامه صوتی نگاه آفتاب – شماره اول: نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا می‌شنویم

بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب / من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم

پرسشگری از مولانا، آن نهنگ عالم معنا، بسی جرأت و بسیار شجاعت می‌خواهد. اما اگر وضع و حال تو به‌سان غریقی تنها و رها در اقیانوسی ناآرام و نامنتها باشد، آنگاه ناگهان زهره‌ی شیر پیدا می‌کنی. او را مخاطب قرار می‌دهی و سؤالت را جسورانه از او می‌پرسی. البته در این احوال خواهی دید که آنچه در آغاز برایت همه صعب و دشوار، بل ممتنع و محال می‌نمود، با مسئلت کریمانه‌ی او چه سهل و آسان می‌نماید.

تو مگو ما را بدان شه بار نیست / با کریمان کارها دشوار نیست

فهرست مطالب کتاب صوتی

39 دقیقه

نسبت غم و شادی در شعر و اندیشه مولانا

مشخصات کتاب صوتی

قیمت نسخه صوتی


منبع: https://www.ketabrah.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%BA%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7/book/79101