معرفی و دانلود کتاب مبانی سیاست | نایجل جکسون | انتشارات ققنوس

معرفی و دانلود کتاب مبانی سیاست

به‌طور کلی، کتاب مبانی سیاست به نقشه‌ی راهی شباهت دارد که به خوانندگان کمک می‌کند، یکی‌یکی جنبه‌های گوناگون علم سیاست را بشناسند و به برخی اطلاعات پایه‌ای درباره‌ی اصول این علم پی ببرند. کتاب پیش‌رو به دریچه‌ای می‌ماند که وسعت دیدتان را ارتقا می‌دهد و پدیده‌های تازه‌ای را در برابرتان مجسم می‌کند. اگر تا همین امروز، هیچ کتابی را در حوزه‌ی علوم سیاسی مطالعه نکرده‌اید اما می‌خواهید به‌زودی مطالعات خود را آغاز کنید، به شما توصیه می‌کنیم به‌عنوان اولین قدم در این راه، اثر حاضر را تهیه کرده و به‌دقت مطالعه کنید.

مخاطبان عام و افرادی که بدون شناخت قبلی از دنیای سیاست، می‌خواهند با مبانی این علم در قرن بیست‌و‌یکم بیشتر آشنا شوند، مخاطبان اصلی کتاب مبانی سیاست محسوب می‌شود. دانشجویانی هم که به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند، از مطالب این اثر بهره‌ی فراوانی خواهند برد.

در بخشی از کتاب مبانی سیاست می‌خوانیم

معرفی کتاب مبانی سیاست

مقدمه

1. علم سیاست

سیاست در زندگى روزمره

سیاست چیست؟

رویکردهایى براى مطالعه سیاست

پژوهش سنتى

علم اجتماعى و سیاست

مکاتب علم سیاست

نظریه‌ها، مدل‌ها و پارادایم‌ها

نقد رادیکال و پست‌مدرنیستى

نتیجه‌گیرى

2. نظام‌ها

دولت‌ها و جوامع

سیاست بدون دولت: جوامع قبیله‌اى

فئودالیسم

دولت‌ها بدون ملت‌ها: پادشاهى‌ها

دولت‌ها بدون ملت‌ها: امپراتورى‌ها

ملت‌ها و دولت‌ها

ملت دولت و حاکمیت

سیاست میان دولت‌ها

سیاست فراسوى دولت: نهادهاى بین‌المللى

شرکت‌هاى چندملیتى و «جهانى‌شدن»

سیاست به منزله مشغله‌اى جهانى

3. مفاهیم

سرشت انسان و سیاست

آیا دولت ضرورت دارد؟

چرا باید از دولت اطاعت کرد؟

سرشت اقتدار

عدالت چیست؟

فردباورى در مقابل جمع‌گرایى

حقوق: طبیعى، بشرى، قانونى

برابرى

آزادى مثبت و منفى

تحلیل مفاهیم سیاسى

4. ایدئولوژى‌ها

ایدئولوژى

«راست» در مقابل «چپ»

راست قدیم: نظام پادشاهى

راست افراطى: نازیسم و فاشیسم

مارکسیسم

لنینیسم و استالینیسم

مارکسیسم‌هاى دیگر

رادیکالیسم

خداپرستى رادیکال کاتولیک، پروتستان و اسلامى

بوم‌شناسى به مثابه رادیکالیسم سیاسى

فمینیسم به مثابه رادیکالیسم سیاسى

لیبرالیسم

محافظه‌کارى

تاچریسم و نومحافظه‌کارى

دموکراسى مسیحى

سوسیالیسم و دموکراسى اجتماعى

اجتماع‌گرایى و «راه سوم»

5. فرایندها

هویت سیاسى

جامعه‌پذیرى سیاسى و فرهنگ سیاسى

محلى‌گرایى، ناسیونالیسم، دین و قومیت

منازعه نژادى و قومى

سلطه، همگون‌سازى و تکثرگرایى اجتماعى

نخبگان، طبقات و تکثرگرایى سیاسى

تغییر سیاسى

کودتاها و انقلاب‌ها

وحشت و تروریسم

منازعه طبقاتى در قرن بیست و یکم

سیاست پساصنعتى: جامعه اطلاعاتى؟

«شمال» در مقابل «جنوب»؟

نتیجه‌گیرى

6. دولت‌ها

انواع دولت

دموکراسى، دولت رفاه و بازار

اَشکال دموکراسى نماینده‌اى

خودکامگى نظامى

خودکامگى غیرنظامى

حکومت‌هاى تمامت‌خواه

حکومت نازى

حکومت شوروى

حکومت اسلامى قالب‌شکنى؟

حکومت چندسطحى

نهادهاى سیاسى اروپا

حکومت محلى

نتیجه‌گیرى

7. دموکراسى

چگونه حکومت مى‌تواند «دموکراتیک» باشد؟

مشارکت و دموکراسى مستقیم

انتخاب حاکمان

نظام‌هاى انتخاباتى

قوه مجریه

قوه مقننه

قوه قضاییه

قوانین اساسى و قانون‌خواهى

حقوق و قوانین اساسى

سیاستگذارى تکثرگرا

کورپوراتیسم

تمرکزگرایى

ارتباط سیاسى

احزاب سیاسى

«چرخش» و بازاریابى سیاسى

مبارزه دائمى

گروه‌هاى ذى‌نفع

رسانه‌هاى جمعى

اینترنت

دموکراسى و ارتباطات

8. سیاست‌ها

مسائل و راه‌حل‌هاى سیاست عمومى

انتخاب سازوکارهاى تصمیم‌گیرى اجتماعى

دفاع از بازار

مسائل تصمیم‌گیرى بازارى

سازمان داوطلبانه

سیاستگذارى عقلانى: بوروکراسى

مسائل مربوط به سیاستگذارى «عقلانى»

تصمیم‌گیرى فزاینده

فرایند سیاست

اجراى سیاست عمومى

مدیریت سیاست عمومى محلى

حکمرانى چندسطحى

ارزیابى سیاست عمومى

نظارت بر عملکرد در سیاست عمومى

ارزیابى پیامدهاى سیاست: توزیع ثروت و درآمد

فرایند سیاستگذارى سیاسى

بحران در سیاست دموکراتیک؟

اتخاذ کنش سیاسى

پیوست: منابعى در باب علم سیاست

کتابنامه

نمایه

مشخصات کتاب الکترونیک

طیف متنوع ایدئولوژی‌های راست‌گرا و چپ‌گرا در نظام‌های پادشاهی، نازیسم و فاشیسم، همین‌طور مارکسیسم و صورت‌های گوناگون آن، فمینیسم، رادیکالیسم سیاسی، سوسیالیسم، دموکراسی مسیحی و اجتماعی و… در همین بخش مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. با مطالعه‌ی بخش پنجم کتاب مبانی سیاست، به فرایندهای سیاسی در زمینه‌ی هویت‌سازی، ناسیونالیسم، دین‌گرایی، تحولات سیاسی، انقلاب‌ها و کودتاها، تروریسم و منازعات طبقاتی پی خواهید برد. بخش ششم، انواع دولت‌ها را اعم از دموکراسی، خودکامه، اسلامی، چندسطحی، محلی و… به شما معرفی می‌کند. در این بین، نویسندگان گریزی هم به تاریخ زده‌ و نازیسم را نیز برایتان تحلیل می‌کنند. این‌که چه چیزی می‌تواند موجب دموکراتیک بودن یک حکومت بشود، نوع مشارکت در حکومت‌های دموکراسی، نقش سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه در نظام‌های سیاسی، قانون‌گذاری و قوانین اساسی، همین‌طور احزاب سیاسی، از موضوعات و مباحث محوری این بخش به شمار می‌روند.

همان‌طور که می‌دانید اینترنت و فضای مجازی با تسهیل ارتباطات توانسته‌اند بخش‌های عمده‌ای از زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را تحت تأثیر خود قرار بدهند. خوب است بدانید سیاست هم از این تأثیرات برکنار نمانده و به کمک اینترنت و رسانه‌های جمعی، تحولات قابل‌توجهی داشته. در پایان بخش هفتم، استیون دی. تنسی و نایجل جکسون، بحث را به ارتباطات در نظام‌های دموکراسی کشانده‌اند و مشخصات آن را تشریح کرده‌اند.

سیاست‌ها، نحوه‌ی سیاست‌گذاری عقلانی و مسائل مربوط به آن، سیاست عمومی و ارزیابی و اجرای آن، نحوه‌ی نظارت بر عملکرد سیاست‌های عمومی، مراحل سیاست‌گذاری و چگونگی اتخاذ کنش‌های سیاسی، در بخش هشتم کتاب مطرح شده‌اند. پیوستی که در پایان کتاب گنجانده شده، منابعی را در مورد علم سیاست معرفی کرده که مخاطبان می‌توانند برای مطالعاتی آتی خود، سری به آن‌ها بزنند.

حتی اگر ذره‌ای به دنیای سیاست علاقه نداشته باشید، حتی اگر از بحث‌های سیاسی گریزان باشید، حتی اگر سیاست برایتان صرفاً مجموعه‌ای از «ایسم»ها و «ایست»های بی‌معنا باشد، بازهم لازم است بپذیرید که امروزه سیاست از اجزای جدای‌ناپذیر زندگی اجتماعی انسان‌ها محسوب می‌شود؛ به‌طوری که ادامه‌ی حیات جمعی انسان‌ها بدون آن، امکان‌پذیر نخواهد بود. اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم حتی همین هوایی که دارید تنفس می‌کنید به سیاست آغشته شده! بنابراین، راهی نمی‌ماند جز این‌که به سراغ کتاب‌هایی مقدماتی و ساده در مورد اصول علم سیاست بروید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. خبر خوب این‌که یکی از بهترین منابع این حیطه، همین حالا در مقابلتان قرار گرفته. کتاب مبانی سیاست (Politics: The Basics)، اثر استیون دی. تنسی (Stephen D Tansey) و نایجل جکسون (Nigel Jackson) همان راهنمایی است که به آن نیاز دارید.

به نظر مى‌رسد که چنین نظامى تنها مشوق منازعه و بى‌نظمى بوده است. اگر هر کس در مناقشه با دیگران بتواند پشتیبان انبوهى از حامیان متکى باشد، آیا مناقشات دستور کار روز خواهد بود؟ به‌ویژه در موقعیتى که هیچ رئیس یا سرکرده قوى و قدیمى دائمى‌اى براى قبیله (به معنایى که از این شخص فهمیده مى‌شود) وجود ندارد. در واقع، به نظر مى‌آید که این نظام به هر حال در عمل موفق بوده است. یکى از دلایل آن وجود اجماع قابل توجهى در مورد رسوم (قوانین) بود که مى‌بایست اجرا مى‌شد. مناقشات به خودى خود موضوع خشونت یا جنگ نبودند بلکه از طریق نشست‌ها (یا میتینگ‌ها) ى اشخاص مربوطه به معناى کلى، همان تیو، حل و فصل مى‌شد. پس از ژستى کم و بیش خشونت‌آمیز، همه مى‌توانستند در مورد درستى‌ها و نادرستى‌هاى مناقشه نظرشان را ابراز کنند، ضمن این که خویشاوندان به طرف‌هاى ستمدیده کمک مى‌کردند تا دعویشان را مطرح کنند. سپس راه‌حل مناقشه در وساطت بین دو شجره خانوادگى بود. اگر راه‌حلى پیدا نمى‌شد دو گروه تا پیدا شدن یک راه‌حل همچنان «تشنه خون یکدیگر باقى مى‌مانند».

هشت بخش کلی، تمامی مطالب این اثر را در خود جای داده‌اند. در بخش اول، جایگاه سیاست در زندگی روزمره، همچنین ماهیت سیاست و رویکردهای مطالعه در این حوزه برایتان توضیح داده شده. مکاتبی که در دامان علوم سیاسی پدید آمده‌اند و ارتباط میان سیاست با علوم اجتماعی در همین بخش بررسی شده‌اند. نویسندگان در بخش دوم سعی داشته‌اند انواع نظام‌های سیاسی را به مخاطبان معرفی کنند. همچنین کوشیده‌اند تا نقش محوری دولت و ملت را به‌عنوان دو رکن اساسی تمام نظام‌های سیاسی مورد واکاوی قرار دهند. استیون دی. تنسی و نایجل جکسون در این بخش از کتاب مبانی سیاست، به نهادهای بین‌المللی و فرایند جهانی شدن نیز توجه داشته‌اند و ابعاد گسترده‌ی سیاست را فراتر از مرزهای ملی تحلیل کرده‌اند. مفاهیم فلسفی مرتبط با سیاست و برخی سؤالات بنیادین در مورد اساسی‌ترین جنبه‌های علوم سیاسی، در بخش سوم بیان شده‌اند. مخاطبان به کمک مطالب این بخش می‌آموزند که آیا وجود دولت در جهان امروزی ضروری است یا انسان مدرن دیگر نیازی به حضور دولت‌ها ندارد. دلیل اطاعت از دولت‌ها، مفهوم عدالت، انواع سه‌گانه‌ی حقوق بشری، قانونی و طبیعی، آزادی و ابعاد مثبت و منفی آن، همچنین تحلیل مفاهیم سیاسی، مباحث محوری این بخش برشمرده می‌شوند.

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/book/79306

جعفر محسنی دره بیدی کار ترجمه‌ی کتاب را به انجام رسانده و نشر ققنوس هم عهده‌دار چاپ و انتشار آن بوده‌ است.

کتاب مبانی سیاست برای چه کسانی مناسب است؟

مخاطبان عام و افرادی که کوچک‌ترین آشنایی‌ای با موضوعات علوم سیاسی ندارند، می‌تواند با خیال راحت، به سراغ کتاب مبانی سیاست بروند و با بهره‌مندی از توضیحات ساده و جامع استیون دی. تنسی و نایجل جکسون، گستره‌ی اطلاعات خود را در مورد مسائل، مبانی و مباحث این علم وسعت ببخشند. این کتاب حوزه‌ی علوم سیاسی به بسیاری از پرسش‌های فلسفی شما در مورد سیاست پاسخ خواهد داد.

درباره‌ی کتاب مبانی سیاست

در چنین موقعیتى پاداشى براى مذاکره و آشتى به جاى اجراى قانون فنى تعیین مى‌شد. بسیارى از افراد دو طرف در اثر (فرضا) ادعاى زناى محصنه، ناتوانى در تسویه حساب پول جهیزیه یا حرف‌هایى که در جار و جنجال‌هاى مستانه زده مى‌شد چندان احساس بى‌حرمتى نسبت به خودشان نمى‌دیدند. ولى در صورتى که شجره دیگر در روستا حاضر نمى‌شدند در برداشت محصول یا شکار بعدى با آن‌ها همکارى کنند همه سخت به دردسر مى‌افتادند. نکته ظریف دیگرى که باعث مى‌شد تمایل کم‌ترى به ادامه مناقشات وجود داشته باشد، این عامل بود که مخالفان درون یک تیو ممکن بود در آینده براى مناقشه‌اى بزرگ‌تر با تیوى که روابط دورترى با آن‌ها داشت به هم نیاز پیدا کنند.

فهرست مطالب کتاب