معرفی و دانلود PDF کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو | ابوالفضل مروتی

معرفی کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو

کتاب حاضر برآیندی از کلاس هندسه پرسپکتیو (Problems Of Perspective Geometry) دوره دانشجویی و کلاس‌های تدریس ابوالفضل مروتی است. در این کتاب از ارائه مباحث تئوریک و تکراری صرف نظر شده و اساس را بر روش‌های عملی و کارگاهی قرار داده است.

مشخصات کتاب الکترونیک

قیمت نسخه الکترونیک


منبع: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88/book/30975

کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو نوشته‌ی ابوالفضل مروتی، به پایه‌ای‌ترین تا دشوارترین مسائل هندسه پرسپکتیو می‌پردازد.